Проект „Учим се да учим“ по Програма Учим заедно 2023 на Фондация „Заедно в
час“ за учебната 2023/2024 г. в СУ „Христо Ботев” – град Карнобат

Цели:

Решаване на проблемите, причинени от пандемията и онлайн обучението на учениците от 5. клас, включително от семейства с нисък социален статус и мотивация за учене, както и билингви.

Постигане на плавен и добре структуриран преход между етапите на основното образование, снижаване на стреса и тревожността у четвъртокласниците, породени от преминаването им в пети клас.

Компенсиране на образователните дефицити на учениците и дефицитите по отношение на социално-емоционалните им умения чрез прилагането на методи за саморегулирано учене, ученето в сътрудничество, насърчаване на търсенето и предлагането на допълнителна помощ от учители и съученици и развиване на социално-емоционални умения.

Очаквани резултати:
Повишаване на мотивацията за учене на учениците.
Придобиване на умения за самоинициатива, самостоятелно планиране и контрол навремето за учене.
Повишена концентрация при изпълнението на учебните задачи, гъвкавост и адаптивност към процеса на учене.
Устойчивост при затруднения.
Развиване на социално-емоционалните умения.
Позитивни емоции, свързани с ученето.

Дейности:

Квалификация на учители за саморегулираното обучение като метод за компенсиране на социално-емоционалните умения на учениците и подобряване на академичните резултати.

Създаване на учебни екипи за развиване на умения за  саморегулирано и съвместно учене и взаимопомощ.

Училище за успешни родители и учители.

Информиране и публичност.