Проект „Учим се да учим“

ПРИКЛЮЧИ ВТОРИЯТ ЕТАП ПО ПРОЕКТ „УЧИМ СЕ ДА УЧИМ“

През настоящата учебна година в СУ „Христо Ботев“ се реализира проект „Учим се да учим“ по Програма Учим заедно 2023 на Фондация „Заедно в час“. По проекта се реализират 4 дейности:

  1. Квалификация на учители за саморегулираното обучение като метод за компенсиране на социално-емоционалните умения на учениците и подобряване на академичните резултати;
  2. Създаване на учебни екипи за развиване на умения за саморегулирано и съвместно учене и взаимопомощ;
  3. Училище за успешни родители и учители;
  4. Информиране и публичност.

От стартирането на проекта 34 педагогически специалисти вече преминаха квалификация на тема „Умения и нагласи за саморегулирано учене“. Целта е всички учители от СУ „Христо Ботев“ да бъдат включени в обученията, които се провеждат от д-р Светла Петрова, представител на Института за изследвания в образованието.

В края на месец декември приключи и Втори цикъл по Дейност 2 – петокласниците, разпределени в различни екипи, целенасочено развиват умения за саморегулирано учене. Темата на втория цикъл беше „Защо учим това?“. Занятията в учебните зони по Български език и литература, Чужди езици, Природни и Хуманитарни науки бяха обединени от една глобална тема „Природни бедствия“. Учениците бяха разпределени в пет екипа, като във всяка зона, на ротационен принцип, придобиваха знания за природните бедствия. Целта бе да развиват познавателни умения, да достигнат до изводи, свързани с полезността на различната информация, да поддържат висока степен на мотивация, да формират поведение, ценности и нагласи за учене и за постигане на образователни цели. Учениците получиха екипни задачи за представяне на правилата за действие чрез етюди при земетресение и пожар. В подготвителния етап за представянето всеки екип, под ръководството на ментор, формулира целите, планира начина на изпълнение, като избра мястото на събитието, разпредели участниците и проучи правилата, съответстващи на конкретната ситуация. Цикълът завърши с представяне на проектните задачи и оценяването им. Вълнението, коректността и проявеното въображение при представянето надхвърлиха очакванията. При презентирането екипите имаха свобода да избират мястото, на което се намират по време на събитието, включването на декори и изиграването на конкретните правила, свързани с различните ситуации.

Развиването на уменията за саморегулирано учене за планиране, управление на времето, учене в сътрудничество, търсене на помощ, самонаблюдение и самооценка за постигане на по-високи резултати ще продължи и през третия цикъл на дейността, чиято тема е „План за учене“. Дейностите по Проект „Учим се да учим“ включват ежеседмични рефлексии на петокласниците с психолога на училището – Жулиета Трифонова, и месечни рефлексии с учители и родители.

В изпълнение на Дейност 4. Информиране и публичност към училищния уебсайт е създадена страница на проекта, в която се публикуват образователните ресурси, разработени при изпълнението на проектните дейности.

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ ЕТАП ПО ПРОЕКТ „УЧИМ СЕ ДА УЧИМ“

През тази учебна година СУ „Христо Ботев“, град Карнобат изпълнява проект „Учим се да учим“ по Програма Учим заедно 2023 на Фондация „Заедно в час“. В проекта са включени учениците от пети клас.

С много вълнение, усмивки и емоции те приключиха първия цикъл “Извличане на информация”. Учениците преминаха през пет ротационни зони за 5 седмици – Български език и литература с ръководител Стефка Георгиева, Математика с ръководител Ганка Радева, Чужди езици с ръководител Нора Мартинова, Природни науки с ръководител Мата Янкова и Хуманитарни науки с ръководител Ирина Скарлатова.

Учениците бяха разделени на пет екипа, като във всяка зона работиха с различен тип информационен източник. Целта бе да се научат да извличат точната информация от всеки източник. В края на цикъла получиха проектна задача, която изпълниха отново разделени на екипи. Тук целта бе не да използват готов, а да създадат собствен източник на информация – текст, видео/аудио, схема, макет/предмет и изображение – на тема “Пътят на питейната вода”.

Цикълът завърши с представяне на проектните задачи и оценяването им. Всеки ученик постави оценка за работата на своите съотборници. Обсъдени бяха всички действия на екипите и учениците изразиха много обективни и аргументирани оценки, като отчетоха както силните, така и слабите страни в тяхната работа.

Ръководителите на зоните, които бяха и координатори на петте екипа, наблюдаваха презентациите и също поставиха своите оценки.

Проектът „Учим се да учим“ по Програма Учим заедно 2023 на Фондация „Заедно в час“ за учебната 2023/2024 г. има за цел решаване на проблемите, причинени от пандемията и онлайн обучението на учениците от 5. клас, включително от семейства с нисък социален статус и мотивация за учене, както и билингви.

Постигане на плавен и добре структуриран преход между етапите на основното образование, снижаване на стреса и тревожността у четвъртокласниците, породени от преминаването им в пети клас.

Компенсиране на образователните дефицити на учениците и дефицитите по отношение на социално-емоционалните им умения чрез прилагането на методи за саморегулирано учене, ученето в сътрудничество, насърчаване на търсенето и предлагането на допълнителна помощ от учители и съученици и развиване на социално-емоционални умения.

СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат спечели финансиране по Програма „Учим заедно“ на Фондация „Заедно в час“ с проект „Учим се да учим“ на стойност 30 000 лева. Целта на проекта е повишаване уменията за саморегулирано учене и развитие на социално-емоционални умения на учениците от 5. клас.

Проектът ще се реализира през учебната 2023/2024 г. и включва следните дейности:

Квалификация на учители за саморегулираното обучение като метод за компенсиране на социално-емоционалните умения на учениците и
подобряване на академичните резултати.

Създаване на учебни екипи за развиване на умения за саморегулирано и съвместно учене и взаимопомощ.

Училище за успешни родители и учители.

Информиране и публичност.

No Related Post